Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu KONGRES BROKERÓW

 

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uzyskanych w związku z korzystaniem z funkcjonalności serwisu KONGRES BROKERÓW.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności związana jest funkcjonalnie z Warunkami uczestnictwa, które określają warunki oraz zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 34 lok. 9, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 99208, NIP: 5252019332, REGON: 012972018 (dalej jako: „Administrator”).
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z przepisami prawa.

§ 2

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH ORAZ SPOSÓB ICH POZYSKIWANIA

 

 1. Serwis www.kongresbrokerow.pl obok funkcji informacyjnej i sprawozdawczej z wydarzeń branżowych organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie umożliwia również zgłoszenie udziału w poszczególnych wydarzeniach poprzez dobrowolne wprowadzenie przez zainteresowane jednostki organizacyjne (inne niż osoby fizyczne) w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym danych osobowych swoich przedstawicieli oraz osób fizycznych, które będą uczestniczyły w wydarzeniu w ramach wykupionego przez daną jednostkę organizacyjną pakietu uczestnictwa (dalej jako: „Formularz zgłoszeniowy”).
 2. Osoba wprowadzająca dane osobowe do Formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie www.kongresbrokerow.pl oświadcza, że wszelkie wprowadzane przez nią dane są aktualne i prawdziwe oraz że są wprowadzane za wiedzą i zgodą osób, których dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych na podstawie wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy jednostką organizacyjną, a Administratorem (w tym w szczególności do zapewnienia odpowiedniej ilości i rodzajów pokoi hotelowych w miejscu wydarzenia) oraz na podstawie zgody wyrażanej przez osoby zgłoszone przez zainteresowane jednostki organizacyjne, które to osoby mają wziąć udział w wydarzeniu w ramach wykupionego przez daną jednostkę organizacyjną pakietu uczestnictwa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się również w prawnie uzasadnionym interesie Administratora w tym w szczególności w celach marketingu usług własnych Administratora. Marketing może obejmować informacje oraz relacje z wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie oraz inne istotne informacje dotyczące rynku ubezpieczeniowego.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie w Formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale przy tym konieczne do prawidłowego wykonywania umowy. W przypadku niepodania przez zgłaszającego wymaganych danych osobowych nie będzie on mógł skorzystać z usług świadczonych przez Administratora.
 6. Zbierane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail oraz w odniesieniu do przedstawiciela jednostki organizacyjnej również numer telefonu kontaktowego do tej osoby.

§ 3

PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

 1. Administrator przekazuje dane osobowe Hotelowi Gołębiewski w Mikołajkach w celu właściwego zorganizowania przez ten hotel zakwaterowania i wyżywienia uczestników podczas Kongresu.
 2. Administrator przekazuje dane w postaci adresów e-mail uczestników Kongresu podmiotom uczestniczącym w Kongresie, tj. firmom brokerskim, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz firmom okołorynkowym, zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami porozumieniami, w celu umożliwienia uczestnikom Kongresu wzajemnego marketingu własnych usług.
 3. W związku z przekazaniem danych, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, każdy z tych podmiotów jest samodzielnym administratorem przekazanych danych osobowych. Każdy z tych podmiotów może posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 4. Dane przetwarzane przez Administratora nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkami opisanymi w ust. 1 – 3 powyżej, w tym w szczególności do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§ 4

ZMIANA ORAZ USUNIĘCIE DANYCH

 

 1. Do danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia udziału przysługuje wgląd osobie, która wypełniła i podpisała Formularz zgłoszeniowy oraz osobom fizycznym, których wprowadzone w Formularzu zgłoszeniowym dane dotyczą.
 2. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 powyżej, który wprowadził dane osobowe i podpisał Formularza zgłoszeniowego ma prawo do zmiany danych osobowych osób, które zgłosił do udziału w wydarzeniu w ramach wykupionego przed daną jednostkę organizacyjną pakietu uczestnictwa do chwili rozpoczęcia wydarzenia. Zmiana w tym zakresie powinna być zgłoszona drogą mailową na adres e-mail Administratora: polbrokers@polbrokers.pl.
 3. Osobom fizycznym, których dane wprowadzone w Formularzu zgłoszeniowym dotyczą przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania lub usunięcia. Wszelkie żądania w tym zakresie powinny być zgłaszane Administratorowi drogą mailową na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl.
 4. Administrator wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie w Formularzu zgłoszeniowym nieprawidłowych, nieaktualnych lub z innych powodów wadliwych danych.
 5. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych Administrator na żądanie uprawnionej osoby usunie niezwłocznie (najpóźniej w terminie miesiąca) jej dane osobowe oraz poinformuje o tym fakcie również przedstawiciela jednostki organizacyjnej, która zgłosiła uczestnictwo danej osoby fizycznej w wydarzeniu, w ramach wykupionego pakietu uczestnictwa. Usunięcie danych osobowych uniemożliwi tej osobie fizycznej wzięcie udziału w wydarzeniu organizowanym przez Administratora. Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 2 ust. 1 powyżej, może wskazać inną osobę fizyczną w ramach wykupionego pakietu uczestnictwa.

§ 5

SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

 

 1. Uczestnicy wydarzenia organizowanego przez Administratora mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora. Wszelkie żądania w tym zakresie powinny być zgłaszana drogą mailową na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl.
 2. Administrator po uzyskaniu żądania, wymienionego w pkt 1 powyżej, niezwłocznie (najpóźniej w terminie miesiąca) zaprzestanie przetwarzania danych osobowych uczestników w zakresie marketingu bezpośredniego własnych usług o czym poinformuje uczestnika odrębnym mailem wysłanym na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 6

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Dane osobowe uczestników wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie przetwarzane będą przez okres odpowiadający przedawnieniu ewentualnych roszczeń uczestników w związku z uczestnictwem w wydarzeniu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, o których mowa w § 2 ust. 4, odbywa się do momentu cofnięcia zgody w tym zakresie przez osobę uprawnioną.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany przepisów prawa oraz rozwój serwisu www.kongresbrokerow.pl. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W serwisie www.kongresbrokerow.pl mogą pojawiać się linki do innych serwisów lub stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu www.kongresbrokerow.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora danych osobowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. W razie wątpliwości co któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: polbrokers@polbrokers.pl.