Warunki uczestnictwa w XXIII Kongresie Brokerów

Warunki uczestnictwa w XXIII Kongresie Brokerów

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Organizatorem XXIII Kongresu Brokerów jest Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Organizator”).
 2. Zapoznanie się i akceptacja niniejszych Warunków uczestnictwa podczas rejestracji jest warunkiem udziału w Kongresie.
 3. Rejestracja na XXIII Kongres Brokerów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie kongresbrokerow.pl .
 4. Warunkiem koniecznym udziału w XXIII Kongresie Brokerów jest wniesienie opłaty za udział w XXIII Kongresie Brokerów w wysokości zgodnej z zadeklarowanym w formularzu zgłoszeniowym pakiecie uczestnictwa.
 5. Niniejsze Warunki uczestnictwa związane są funkcjonalnie z Polityką prywatności, która określa warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z wydarzeniami organizowanymi przez Organizatora.

 

II. MIEJSCE I TERMIN


       XXIII Kongres Brokerów odbędzie się od 15 do 17 września 2021 roku w Hotelu Gołębiewski w Mikołajach (dalej jako „Kongres”).

 

III. REJESTRACJA


 1. Rejestracja trwa do wyczerpania puli pokoi.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie kongresbrokerow.pl, podpisaniu wygenerowanego formularza i przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: polbrokers@polbrokers.pl.
 3. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.
 4. Organizator wysyła na adres przedstawiciela zgłaszającego podany w formularzu zgłoszeniowym, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w Kongresie. Potwierdzenie jest wysyłane w ciągu 14 dni od otrzymania przez Organizatora formularza zgłoszeniowego. Nie jest to jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w Kongresie. Udział w Kongresie jest możliwy po dokonaniu opłaty za udział. Zaksięgowanie opłaty za udział w Kongresie zostanie potwierdzone przez Organizatora w odrębnej wiadomości e-mail.

 

IV. PŁATNOŚĆ


 1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kongresie jest wpłata zaliczki w wysokości 40 %, w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do udziału w Kongresie, o którym mowa w pkt III ust. 4 powyżej .
 2. Wpłatę pozostałej części (60%) kwoty pakietu należy dokonać do 15.08.2021 r.
 3. Płatności należy przelać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych nr 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.
 4. Organizator wystawi fakturę VAT po dokonaniu wpłaty całości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
 5. Po zaksięgowaniu całości wynagrodzenia za udział w Kongresie na rachunku bankowym Organizatora zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym elektroniczne potwierdzenie udziału w Kongresie. Potwierdzenie udziału w Kongresie kończy proces rejestracji.

 

V. PAKIETY


 1. Opłata za udział to opłata za pakiet uczestnictwa. Ceny pakietów umieszczone są na stronie konkresbrokerow.pl/
 2. Pakiety podzielone są w zależności od charakteru uczestnictwa w Kongresie:

 

 • Pakiet Brokerzy

– Członkowie Stowarzyszenie

– Osoby spoza Stowarzyszenia

 • Pakiet Towarzystwo Ubezpieczeniowe

– Towarzystwa Ubezpieczeniowe – Partnerzy Kongresu

– Towarzystwa Ubezpieczeniowe – obserwator

 • Pakiet Firma Okołorynkowa

– Firma Okołorynkowa – Partner Kongresu

– Firma Okołorynkowa – obserwator

 

 1. Pakiet zawiera:
 • 2 noclegi w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach w trakcie trwania Kongresu,
 • pełne wyżywienie,
 • wejścia na warsztaty, spotkania, wydarzenia i koncerty,
 • materiały kongresowe.

 

VI. REZYGNACJA LUB ZMIANA UCZESTNIKA


 1. Bezkosztowa rezygnacja z zarezerwowanych pokoi w ramach zadeklarowanego pakietu uczestnictwa może nastąpić do 15.08.2021 r. Po tym terminie zgłaszający zostanie obciążony pełną kwotą za zarezerwowane i niewykorzystane pokoje.
 2. W miejsce zgłoszonej osoby może wziąć udział inny pracownik firmy, po uprzednim poinformowaniu Organizatora o zmianie.
 3. Wszelkie zmiany w zakwaterowaniu (zmiany nazwisk uczestników, zmiany miejsc w pokojach) mogą być zgłaszane do Biura Stowarzyszenia Polskich Brokerów wyłącznie przez osoby upoważnione z danej firmy drogą elektroniczną na adres mailowy polbrokers@polbrokers.pl

 

VII. ZAKWATEROWANIE


 1. Dostępność miejsc zależy od kolejności zgłoszeń.
 2. Uczestnicy Kongresu zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania obowiązujących w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.
 3. Rachunki za zamówienia w barach i restauracjach hotelowych, za zamówienia gastronomiczne zamawiane na pokój, za rozmowy telefoniczne z aparatów hotelowych, za korzystanie z mini-barów w pokojach, za Pay TV oraz parking uczestnicy Kongresu opłacają sami.
 4. Uczestnik Kongresu ponosi koszty szkód wyrządzonych na terenie Hotelu Gołębiewski
 5. Każdy uczestnik Kongresu jest zobowiązany do posiadania i noszenia identyfikatora.

 

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


 1. W trakcie Kongresu Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu wydarzenia w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, w tym poprzez zamieszczenie foto- i wideo-relacji z Kongresu w serwisie kongresbrokerow.pl oraz na funpage Organizatora na Facebooku.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika, które zostały zagubione, skradzione bądź zniszczone podczas Kongresu.
 3. Organizator zastrzega prawo do zmian w programie Kongresu w każdej chwili i w każdym zakresie.
 4. Organizator nie odpowiada za imprezy organizowane w trakcie Kongresu przez inne podmioty niż Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie. Imprezy te wymagają zgody Organizatora.